ન્યૂઝ 24.com | 3 આતંકવાદી – સૈન્યની શોધમાં લેબનીસ સૈનિકો માર્યા ગયા, અન્ય ઘાયલ થયા

0
8
ન્યૂઝ 24.com | 3 આતંકવાદી – સૈન્યની શોધમાં લેબનીસ સૈનિકો માર્યા ગયા, અન્ય ઘાયલ થયા

Translating…

A Lebanese soldier takes aim during clashes with anti-government protesters in the Bab al-Tabbaneh neighbourhood in the northern port city of Tripoli, on June 13, 2020.

A Lebanese soldier takes unbiased at some level of clashes with anti-authorities protesters within the Bab al-Tabbaneh neighbourhood within the northern port city of Tripoli, on June 13, 2020.

PHOTO: Fathi Al-Masri/AFP

Beirut – The Lebanese navy said three of its troops had been killed and one other was as soon as wounded while making an are attempting to arrest a suspected “terrorist” at his north Lebanon dwelling.

“While raiding the dwelling of a wished terrorist within the Mount Beddawi-Minyeh discipline, a navy intelligence patrol was as soon as hit by gunfire and hand grenades,” the navy said in an announcement uninteresting on Sunday.

“Three troopers had been killed and one other was as soon as severely wounded,” it added, announcing that the navy was as soon as chasing the perpetrators.

It didn’t instruct whether it had arrested the suspect or give any small print on his identification.

Native media experiences said that the navy had been chasing a militant cell most often known as the Khalid al-Tallawi neighborhood, believed to be at the aid of the 21 August murder of two law enforcement officers and the son of the mayor of Kaftoun village, in north Lebanon.

Police had already arrested a suspect the day after the murders took discipline, within the Beddawi camp for Palestinian refugees, near the northern port city of Tripoli.

Construct you realize you would instruct on this text?Subscribe to News24and add your divulge to the conversation.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here