ન્યૂઝ 24.com | કોરોનાવાયરસ સામે લડવા માટે જરૂરી ભંડોળમાં ડબ્લ્યુએચઓ 'વિશાળ વૈશ્વિક અંતર' નક્કી કરે છે

0
14
ન્યૂઝ 24.com | કોરોનાવાયરસ સામે લડવા માટે જરૂરી ભંડોળમાં ડબ્લ્યુએચઓ 'વિશાળ વૈશ્વિક અંતર' નક્કી કરે છે

Translating…

The World Health Organisation's Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Gallo Images, Getty Images)

The World Health Organisation’s Director-Overall Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Gallo Photos, Getty Photos)

Gallo Photos, Getty Photos

There may be a “tall world gap” between funds compulsory to fight the coronavirus pandemic and funds dedicated, World Health Organization chief Tedros Adhanom Ghebreyesus acknowledged on Monday, and the WHO become very best “10% of the vogue” there.

Better than 19.92 million of us like been reported to be infected by the coronavirus globally and 729 883 like died, in accordance to a Reuters tally.

Infections like been reported in more than 210 countries and territories since the first circumstances like been identified in China in December 2019.

“The arriving three months new a essential window of opportunity to scale-up the influence of the ACT Accelerator for world influence,” Tedros urged a briefing in Geneva, referring to the “Obtain entry to to Covid-19 Tools” initiative.

“Alternatively to exploit this window, we have to fundamentally scale up the vogue we are funding the ACT Accelerator and prioritise the usage of new tools. There may be a giant world gap between our ambition for the ACT Accelerator, and the amount of funds which like been dedicated.”

He acknowledged the WHO become very best “10% of the vogue” to funding the billions of greenbacks required.

“For the vaccines alone, over $100 billion will likely be compulsory,” Tedros acknowledged. This sounds like lot of money and it is.

He persevered:

However it’s minute compared to the $10 trillion that like already been invested by G20 countries in fiscal stimulus to handle the penalties of the pandemic up to now.

Alternatively, he acknowledged he observed “green shoots of hope”.

“It’s miles in most cases too leisurely to turn the pandemic around,” Tedros acknowledged. The message is to “suppress, suppress, suppress”.

Dr Mike Ryan, head of WHO’s emergencies programme, acknowledged the coronavirus become easy, brutal and merciless.

“It be brutal in its simplicity, it is brutal in its cruelty, nonetheless it does no longer like a brain,” he acknowledged. “We like the brains… we’re going to outsmart something that does no longer like a brain nonetheless we are now no longer doing such a enormous job very best now.”

Ryan acknowledged that Brazil is registering 50 000-60 000 circumstances per day. “Brazil is sustaining a extremely excessive level of epidemic, the curve is significantly flattened, nonetheless it be now no longer occurring and the gadget is below enormous deal of pressure.

“In a region like that, hydroxychloroquine is now no longer an answer and now no longer a silver bullet,” he added, referring to the malaria drug which President Jair Bolsonaro has encouraged Brazilians to preserve in opposition to Covid-19.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here